Algemene voorwaarden


Zwolle, 29 maart 2017

Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Boer aan Tafel

ARTIKEL 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het leveren van goederen.
 2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien Boer aan Tafel, daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd of indien met Boer aan Tafel schriftelijk is overeengekomen.
 3. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “afnemer” moet hieronder worden verstaan elke koopovereenkomst of andersoortige overeenkomst bij afname van de producten van Boer aan Tafel.

ARTIKEL 2.  Aanbiedingen en tot standkoming overeenkomst

 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag eventueel door de opdrachtgever verstrekte gegevens.
 2. Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen exclusief BTW.
 3. Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden ons alleen indien deze door Boer aan Tafel schriftelijk zijn bevestigd of akkoord verklaard zijn.
 4. De overeenkomst komt tot stand zodra de afnemer het aanbod heeft aanvaard.
 5. Alle overeenkomsten met Boer aan Tafel bevat ontbindende opschortende voorwaarde dit ter keuze van Boer aan Tafel. Boer aan Tafel heeft dan ook het recht om een order van een afnemer te mogen weigeren wanneer het orderbedrag niet toereikend is voor de kosten die gemaakt worden voor het leveren van de goederen op locatie. Dit uitsluitend ter beoordeling van Boer aan Tafel.
 6. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling plaatsingmakende WSNP van de afnemer of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, zijn wij gerechtigd de uitvoering op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Boer aan Tafel mag haar verplichtingen en/of de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden.
 7. Bij annulering van een order door de afnemer zullen alle al gemaakte kosten en schade in rekening gebracht worden ten laste van de afnemer.
 8. Boer aan Tafel behoudt zich het recht voor om zonder vermelding van een reden bestellingen/orders te weigeren. Een weigering van een order of bestelling geeft geen enkel recht op een schadevergoeding.
 9. Indien met twee of meerdere afnemers gezamenlijk wordt gecontracteerd, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de door hen gesloten overeenkomst met Boer aan Tafel.

ARTIKEL 3. Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden alle prijzen van Boer aan Tafel in euro valuta.
 2. De facturering van geleverde producten en diensten geschiedt uitsluitend op naam en debiteurennummer. De betaling van de eindbedragen van de verkoopfacturen van Boer aan Tafel dient via bancaire transactie te geschieden.
 3. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is en wordt geleverd, dient de desbetreffende factuur op de aangegeven wijze van bovengenoemde lid 3.2 te worden voldaan.
 4. Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Boer aan Tafel, zonder dat daarvoor enige
  ingebrekestelling is vereist, recht op vergoeding van rente gelijk aan 1% per maand vanaf de vervaldag.
 5. De buitenrechtelijke kosten zijn gelijk aan 15% van het achterstallige bedrag.
 6. Indien er geen betaling plaatsvindt binnen 2 maanden na gefactureerde datum zijn wij genoodzaakt een deurwaarder in te schakelen waarbij alle kosten zullen worden verhaald op de
  afnemer.

ARTIKEL 4. Levering

 1. Levering geschiedt door aflevering van het verkochte op de locatie waar het bedrijf van de afnemer is gevestigd.
 2. Bij levering van het verkochte op het adres van de afnemer, zullen de door Boer aan Tafel opgegeven leveringstermijnen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De opgegeven leveringstermijnen gaan in op het moment waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering van de order benodigde gegevens in het bezit zijn van Boer aan Tafel
 3. Bij aflevering van de producten op het adres van de afnemer, wordt de wijze van  transport bepaald door Boer aan Tafel . De afnemer moet de producten direct afnemen. De afnemer is
  verplicht zorg te dragen voor een goed bereikbare laad- en losplaats en om een zo kort mogelijke wachttijd te bevorderen. Het op welke manier dan ook vervoeren of verplaatsen van producten binnen de bedrijfsruimte of op het terrein van de afnemer is nimmer inbegrepen.
 4. Bij aflevering van de verkochte producten op het adres van de afnemer geschiedt het inladen, vervoeren en uitladen voor het risico van Boer aan Tafel. Zodra de verkochte goederen bij het
  bedrijf van de afnemer zijn uitgeladen gaat het risico over op de afnemer.
 5. Door Boer aan Tafel foutief geleverde producten kunnen uitsluitend geretourneerd worden wanneer de afnemer dit binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen kenbaar heeft gemaakt, dit i.v.m. de korte t.h.t. van diverse producten. Overige voorwaarden waar de producten aan moeten voldoen zodat ze retour kunnen worden genomen zijn:
  • zich bevinden in originele doos
  • behoren tot het normale Boer aan Tafel assortiment
  • in goede staat verkeren en tegen normale prijzen weder verkoopbaar zijn

ARTIKEL 5. Klachten

 1. Bij ontvangst van de goederen dient de afnemer te controleren of de levering overeenkomt met de bestelde goederen. Zichtbare schades bij levering dienen direct vermeld te worden. Zodra de verpakking geopend is dient de afnemer de producten af te nemen en te betalen.
 2. Klachten dienen schriftelijk medegedeeld te worden binnen 3 dagen na ontvangst van de goederen aan Boer aan Tafel met de artikelcodes van de producten waar klachten over zijn.
 3. Indien de klacht gegrond blijkt te zijn en er voldaan wordt aan de voorwaarden van artikel 4.5, zal Boer aan Tafel zo spoedig mogelijk de klacht herstellen en zo nodig een vervangend product leveren. De afnemer kan in het geval van klachten nimmer enige schadevergoeding eisen van Boer aan Tafel.
 4. Indien het termijn van artikel 5.2 wordt overschreden vervalt het recht op vergoeding en/of product vervanging.

ARTIKEL 6. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens beroep op garantie en behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Boer aan Tafel is alle aansprakelijkheid onzerzijds voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte goederen, zowel bij de opdrachtgever als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Behoudens opzet of grove schuld is Boer aan Tafel evenmin aansprakelijk voor fouten van het personeel van Boer aan Tafel, dan wel van personen die door ons in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, worden ingeschakeld.
 3. De producten van Boer aan Tafel zijn voorzien van een uiterste houdbaarheidsdatum. Bij consumering dan wel gebruik van producten die de uiterste houdbaarheidsdatum zijn gepasseerd kan Boer aan Tafel niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele klachten en/of schade die hieruit voortvloeien.
 4. De aansprakelijkheid van Boer aan Tafel is te alle tijden beperkt tot het door ons met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerde bedrag. Indien er in voorkomend gevallen geen verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan, om welke reden dan ook, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde, dan wel tot hetgeen wij op onze toeleveranciers kunnen verhalen.
 5. De afbeeldingen in prijscouranten en/of folders dienen slechts om het artikel aan te duiden, doch kunnen in detail van de werkelijkheid afwijken. Maten en gewichten worden bij benadering opgegeven. Voor afwijkingen, druk- en schrijffouten zijn wij niet aansprakelijk, resp. kan de opdrachtgever daaraan geen rechten ontlenen.

ARTIKEL 7. Overmacht

 1. Onder overmacht verstaat Boer aan Tafel de volgende gebeurtenissen: brand, oorlog, dreiging van oorlog, gebrek aan personeel, stakingen, demonstraties, terreurdaden, wanprestatie van (toe)leveranciers, epidemieën, wetten en besluiten van nationale en internationale (overheid)instanties, brand, explosie, overstromingen, sneeuwoverlast, stormschade en overige natuurrampen. Wanneer er sprake is van één of meerdere van bovengenoemde punten kan van Boer aan Tafel geen naleving van de overeenkomst worden geëist.
 2. Wanneer er sprake is van overmacht zulks beschreven in artikel 7.1 waardoor Boer aan Tafel de overeenkomst niet tijdig kan nakomen, heeft Boer aan Tafel het recht de overeenkomst later uit te voeren dan wel als ontbonden te beschouwen zonder enige schadevergoeding.